Integritetspolicy

När du lägger en beställning, fyller i ett formulär eller tar kontakt med oss (proudcolours.se) accepterar du vår integritetspolicy och därmed vår behandling av dina personuppgifter.

Om du, vilket du har rätt till enligt Dataskyddsförordningen, önskar att vi raderar dina personuppgifter gör vi detta snarast möjligt efter att du skickat in din önskan om detta till sekretess@proudcolours.se. Vänligen observera att vi även i dessa fall kan ha en rättslig grund till att lagra dina personuppgifter trots att du önskar att få dessa raderade.

Nedan finner du vår integritetspolicy och hur vi i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

1.1. Ansvarig för hantering av personuppgifter

Ansvarig för hantering av personuppgifter är Proud Colours AB (559273-0682), tel. 010 - 330 04 55, e-post: dataskydd@proudcolours.se.

1.2. Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter.

1.3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

1.3.1. När du beställer till dig själv som privatperson

För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress samt köphistorik.

1.3.2. När du beställer åt ett företag

För- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, ip-adress, köphistorik, arbetsplats samt yrkesbeteckning i det fall den anges.

1.3.3. När du chattar med oss

För- och efternamn, e-postadress, ip-adress samt chatthistorik.

1.3.4. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

För- och efternamn samt din e-postadress.

1.4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig.

1.5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Enligt Datainspektionens rekommendation lagras dina personuppgifter inte längre än ett år efter att relationen mellan dig och oss upphört. Dina personuppgifter kan dock komma att lagras längre än så i de fall vi har en rättslig grund till att göra detta. Det kan exempelvis vara för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig eller för att vi ska kunna följa en rättslig förpliktelse såsom bokföringslagen.

1.6. Rättslig grund

För att vi ska få behandla och lagra dina personuppgifter måste vi ha en rättslig grund till detta.

När du lägger en beställning hos oss träffas avtal om köp mellan dig och Proud Colours AB (559273-0682), Box 67, 551 12 Jönköping. Detta avtal är vår rättsliga grund för att få lov att behandla och lagra dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig.

Enligt bokföringslagen måste vi spara all räkenskapsinformation i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Denna rättsliga förpliktelse är vår rättsliga grund för att få lov att behandla och lagra dina personuppgifter under 7 års tid.

1.7. Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig måste vi dela dina personuppgifter vidare. Vi har, enligt dataskyddsförordningen, upprättat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med de vi delar dina personuppgifter vidare till, våra så kallade personuppgiftsbiträden. Detta innebär att de vi delar dina personuppgifter med (personuppgiftsbiträdena) endast får behandla och lagra dina personuppgifter på det sätt som anges i avtalet mellan dem och oss.

1.7.1. Betaltjänster

När du lägger en beställning hos oss betalar du genom Klarna. Då all betalning sker genom Klarnas betalmodul hanteras inga kortuppgifter av Proud Colours AB. 

Klarnas personuppgiftshantering kan du läsa här. Frågor kring Klarnas personuppgiftshantering ställs direkt till Klarna på telefonnummer 08 - 120 120 10.

1.7.2. Leveranstjänster

För att kunna leverera din beställning kommer vi att dela dina personuppgifter med PostNord och/eller DB Schenker. Din e-postadress och ditt telefonnummer delar vi för att vald leverantör ska kunna skicka aviseringar till dig om att din beställning finns att hämta hos ett ombud.

1.7.2.1. När du beställer till dig själv som privatperson

För- och efternamn, adress, e-postadress samt telefonnummer.

1.7.2.2. När du beställer åt ett företag

För- och efternamn, e-postadress samt telefonnummer.

1.7.3. Bokföringsprogram

Eftersom vi har bokföringsskyldighet måste vi dela dina personuppgifter med vårt bokföringsprogram Fortnox samt vår redovisningsbyrå.

1.7.3.1. När du beställer till dig själv som privatperson

För- och efternamn, adress samt beställning.

1.7.3.2. När du beställer åt ett företag

För- och efternamn samt beställning.

1.8. Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av och lagras hos oss har du vissa rättigheter.

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt.

1.8.1. Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av oss både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos oss och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri. 

Informationen ska tillhandahållas dig kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till oss, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

1.8.2. Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss som behandlar dina personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. 

Att vi måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. Om uppgifter rättas på din begäran måste vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

1.8.3. Rätt till radering

Du har rätt att vända dig till oss som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser dig raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Om uppgifter raderas på din begäran måste vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. 

Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om din begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort. Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

1.8.4. Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

1.8.5. Dataportabilitet

Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

1.8.6. Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. 

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

1.8.7. Automatiserade beslut

Proud Colours AB fattar inga automatiserade beslut om dig. 

1.9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda sekretess, integritet och tillgången till personuppgifter vidtar vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Detta innebär bland annat att vi krypterar all trafik på vår webbplats (proudcolours.se) med Secure Sockets Layer (SSL) och att personal på Proud Colours AB endast har tillgång till dina personuppgifter om detta är nödvändigt. Vi har också upprättat en intern policy över hur vi hanterar personuppgifter och en över hur vi agerar om det skulle ske ett intrång där vi lagrar dina personuppgifter.

Har du fler frågor?

Om du undrar över något är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 010 - 330 04 55 eller via email info@proudcolours.se . Vi ser fram emot att hjälpa dig!

×
Welcome Newcomer